SPECIALIST NË SEKTORIN E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE, NË DREJTORINË E BURIMEVE NJERËZORE