Proçedurat e marrjes në punë në QSUT

Në QSUNT personeli administrativ dhe mjekësor punësohet nëpërmjet konkursit.
Konkursi për personelin mjek bëhet nëpërmjet Portalit Mjekë për Shqipërinë dhe për personelin infermier, laborant, fizioterapeft,etj., konkursi bëhet nëpërmjet Portalit Infermier për Shqipërinë.

Për vlerësimin e personelit të administratës dhe personelit ndihmës respektohen dispozitat e Kodit të Punës.

Përzgjedhja mund të bëhet edhe kur paraqitet një aplikant i vetëm, vetëm në rastet kur provohet se është bërë njoftimi publik.

Pedagogët ushtrojnë aktivitetin e tyre në bazë të një kontrate me QSUNT.

Portali Mjeke per Shqiperine

https://mjeke.shendetesia.gov.al/

Portali Infermier per Shqiperine

http://infermierepershqiperine.al/

Formulari i Vetedeklarimit të gjendjes gjyqësore