Bordi Drejtues

Bordi kryesohet nga Ministri përgjegjës për shëndetësinë dhe ka në përbërje pese anëtarë:

a) Përfaqësuesin nga ministria përgjegjëse për arsimin dhe sportin;

b) Përfaqësues nga ministria përgjegjëse për  shëndetësinë;

c) Përfaqësues nga institucioni i arsimit të lartë mjekësor.

d) Kryetarin e Komisionit Mjekësor;

ç) Përfaqësuesin nga Institucioni që financon kujdesin shëndetësor (FSDKSH).