Karta e të Drejtave të Pacientit

Ç’është Karta e të Drejtave të Pacientit?

Karta e të Drejtave të Pacientit reflekton një dokument zyrtar ndërkombëtar të miratuar edhe nga Ministria e Shëndetësisë e Shqipërisë. Miratimi i Kartës është bërë më 31 Janar 2011, nga Ministria e Shëndetsisë së Shqipërisë dhe përmban 16 pika.

Kjo kartë përbën një dokument me të cilin pacientët mund “të mbrohen, të kompensohen në rast dëmtimi dhe të kenë akses në shërbimet shëndetësore”.