SPECIALIST NË SEKTORIN E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN