SPECIALIST NË SEKTORIN E FINANCES DHE KONTABILITETIT