Baza Ligjore

Rregullore Bazë e Funksionimit të QSUT

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

Ligj Nr.44, 2012, Për Shëndetin Mendor

Ligj Nr.89, 2014-07-17, Per Pajisjet Mjekesore

Ligj Nr.123, 2014, Për Urdhrin e Mjekëve në Republikën e Shqipërisë

Ligj Nr.131, 2012, Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.9643, 2006-11-20, Për Prokurimin Publik

Ligj Nr.147, 2014, Për Shërbimin e Urgjences Mjekësore

Ligj Nr.7761, 1993-10-19, Për Parandalimin dhe Luftimin e Sëmundjeve Ngjitëse

Ligj Nr.7815, 1994-04-20, Për Barnat

Ligj Nr.8025, 1995-11-09, Për Mbrojtjen nga Rrezatimet Jonizuese

Ligj Nr.8485, 1999-05-12, Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë

Ligj Nr.9106, 2003-07-17, Për Shërbimin Spitalor në Republikën e Shqipërisë

Ligj Nr.9154, 2003-11-06, Për Arkivat

Ligj Nr.9323, 2004-11-25, Për Barnat dhe Sherbimin Farmaceutik

Ligj Nr.9643, 2006-11-20, Për Prokurimin Publik

Ligj Nr.9718, 2007-04-19, Për Urdhrin e Infermierit në Republikën e Shqipërisë

Ligj Nr.9952, 2008-07-14, Për Parandalimin dhe Kontrollin e HIV/AIDS-it

Ligj Nr.10833, 2011-02-24, Për Sigurimin e Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republiken e Shqipërisë

Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë

Norma Tekniko-Profesionale dhe Metodologjike të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë

VKM Nr.1, 2007-01-10, Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik

VKM Nr. 352, datë 09.09.1997

VKM nr. 66, datë 3.2.2017 për përcaktimin e kritereve e të procedurave për ngritjen e organizimin e shërbimeve dhe strukturave shëndetësore universitare

VKM nr. 654, datë 10.11.2017 “Për miratimin, si strukturë shëndetësore universitare, të Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”.

Urdhër i përbashkët të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë me nr.709 dt.10.10.2018 “për miratimin e statutit të qendrës spitalore universitare “Nënë Tereza”;

Kodi etik i QSUT me nr.3206 prot.,dt.11.06.2015

Vendimi nr.7, datë 21.09.2015 “Për miratimin e rregullores së funksionimit të Q.S.U.T.”

Ligji Nr. 8485, datë 12.05.1999 për “Kodin e Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”

Ligji Nr.10 107, datë 30.3.2009 “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”

Ligj nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”

Vendim nr.555, datë 11.8.2011 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të punonjësve me arsim të lartë dhe të punonjësve të infermieristikës në sistemin e ministrisë së shëndetësisë dhe njësinë mjekësore ushtarake pranë spitalit universitar të traumës, si dhe për trajtimin e personelit mjekësor në strukturat e forcave të armatosura” (i ndryshuar)

Vendim nr. 717, datë 23.06.2009 “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore” (i ndryshuar)

Statuti i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë

Udhëzim nr. 481, datë 27.6.2019 “Për procedurat e punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë

Udhëzim nr. 499, datë 02.07.2019 “Për procedurat e pranimit dhe emërimit të mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet platformës elektronike”

Kodi i Etikës dhe Deontologjisë

Kodi i Etikës dhe Deontologjisë për Farmacistët

Kodi i Etikës dhe Deontologjisë për Infermieret

Kodi i Etikës dhe Deontologjisë Urdhri  i Psikologut

Për Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë

Për Shërbimin Spitalor në Republikën e Shqipërisë