Workshop : “Udhëzime për përgatitjen e Analizës Vjetore të Shërbimit mbështetur në treguesit e Perfomancës Spitalore”.

26/10/2018
“Workshop” i radhës, organizuar për stafin infermieror nga Sektori
Infermieristik në Drejtorinë e Performancës Spitalore në Q.S.U.“Nënë Tereza”;
me temën: “Udhëzime për përgatitjen e Analizës Vjetore të Shërbimit
mbështetur në treguesit e Perfomancës Spitalore”.
Posted in Aktivitete by admin qsut