Tabela Përmbledhëse e Programit të Transparencës së QSUT

Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë

Baza ligjore

Dokumenti/Përmbajtja

Afati kohor për publikim

Mënyra e publikimit

Struktura përgjegjëse

Përshkrimi i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik. Neni 7/1/a/d Faqja zyrtare e QSUT 1)Menjëherë pas botimit në fletore zyrtare, 2)Referojuni pikës 3 të nenit 7, ose

3) Menjëherë pas miratimit të aktit nga titullari..

Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Struktura organizative Organigrama
Drejtimi institucional Drejtimi Institucional
Drejtimi Mjekësor Drejtimi Mjekesor
Akte ndërkombëtare

ligje;

akte nënligjore;

dokument politikash;

dokument tjetër.

Neni 7/1/b Shërbimi mjekësor në QSUT ushtrohet në përputhje me: Drejtoria Juridike
– Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Link
– Kodin e Punës, Link
– Ligjin Nr.9106, datë 17.07.2003 “Për shërbimin Spitalor në Republikën e Shqipërisë”, Link
– Ligjin Nr.8485, datë 12.05.1999 për “Kodin e Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, Link
– Ligjin Nr.147/2014 “Për shërbimin e urgjencës mjekësore”, Link
– Ligjin Nr.10383, datë 24.02.2011 “Për Sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, Link
– Ligjin Nr.131/2012 pёr disa ndryshime dhe shtesa nё ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Pёr prokurimin publik”, të ndryshuar”, Link
– Ligjin Nr.7815, datë 20.4.1994 “Për barnat”, Link
– Ligjin Nr.9323, datë 25.11.2004 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, Link
– Ligjin Nr.89/2014 “Për pajisjet mjekësore”, Link
– Ligjin Nr.8025, datë 9.11.1995 “Per mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese”, Link
– Ligjin Nr.7761, date 19.10.1993 “Për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse”, Link
– Ligjin Nr.9952, datë 14.7.2008 Për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it, Link
– Ligjin Nr.44/2012 “Për shëndetin mendor”, Link
– Ligjin Nr.8615, datë 01.06.2000 “Për Urdhrin e Mjekëve në Republikën e Shqipërisë”, Link
– Ligjin Nr.9718, datë 19.4.2007 “Për urdhrin e infermierit në Republikën e Shqipërisë”, Link
– Rregullore Bazë e Funksionimit të QSUT Link Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim,

adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës.

Neni 7/1/c/g Programi i transparences Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Formulari i kërkesës per informacion Shkarko formularin
Formulari pë rrefuzim të formës së kërkuar të informacionit Shkarko formularin
Formati i zgjatjes së afatit të kthimit të përgjigjes Shkarko formularin
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit. Neni7/1/ç Faqja zyrtare e QSUT Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Si të mbërrini në QSUT Si temberini ne qsut
Si të kontaktoni me ne Kontakte
Koordinatori
Kontaket e koordinatorit për të drejtën e informimit Email:info@qsut.gov.al
Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve. Neni 7/1/d Faqja zyrtare e QSUT Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Statuti I QSUT
Mekanizmat monitorues; raporte auditi; dokumentet me tregues performance Neni7/1/dh Raporti Vjetor 2014

Raporti Vjetor 2016

Link

Link

Drejtoria Ekonomike
Buxheti Neni 7/1/e Planifikimi i buxhetit per vitin 2015 Link Drejtoria Ekonomike
Informacion për procedurat e prokurimit. Neni 7/1/ë VKM nr.1 date 10.01.2007 Rregullat e prokurimit Publik Link Drejtoria Juridike
Ligji_i_konsoliduar_05_02 Per Prokurimin Publik Link
Shërbimet e autoritetit për publikun. Neni 7/1/f Faqja zyrtare e QSUT Zyra e Informacionit dhe Marëdhënieve me Publikun
Sherbimet mjekesore te ofruara Shendeti juaj

Shërbimet mjekesore

Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj. Neni 7/1/gj
Mbajtja e dokumentacionit nga QSUT Neni 7/1/h Ligji Nr.9154, datë 06.11.2003 “PËR ARKIVAT ” Link Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Norma tekniko profesionale të shërbimit arkivor në Republiken e Shqipërisë. Norma tekniko profesionale te sherbimit arkivor Zyra e Protokollit
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligjit nr.119/2014. Neni 7/1/i Rregjistri i kerkesave dhe përgjigjeve Shkarko formularin

Shkarko regjistrin

Sektori i Informacionit dhe Marëdhënieve me Publikun
Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh. Neni 7/1/k Faqja zyrtare e QSUT Sektori i Informacionitdhe Marëdhënieve me Publikun
Informacion për pacientet dhe familjaret Informacione
Informacione të tjera të dobishme Neni 7/1/l Faqja zyrtare e QSUT Sektori i Informacionit dhe Marëdhënieve me Publikun