Xheladin Dracini

Xheladin Dracini, Mjek Shërbimi

Prof.Xheladin Dracini

Specialiteti: Pedagog – (Prof )

Punon pranë: Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme

Pozicioni i punës: Kirurg primar konsulent pranë Shërbimit të Kirurgjisë I, Q.S.U.T.

Ushtron aktivitetin prej vitit: 1996

Office Location

Kirurgjitë
QSUT “Nënë Tereza”
Rruga e Dibrës, Nr. 371, Tiranë
Email: xhdracini@gmail.com
[tabs class=””][tab title=”Curriculum”]
ARSIMIMI

1976 – 1980 Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Sami Frashëri”, Tiranë. (Dëftesë Pjekurie)

1987 – 1988 Kursi një – vjeçar, profesioni Infermier, Tiranë. (Dëshmi kualifikimi).

1990 – 1995 Studimet e larta në Fakultetin e Mjekësisë, dega Mjekësi e Përgjithshme.(Diploma Mjek i Përgjithshëm).

1996 – 1999 Specializimi pasuniversitar në degën Kirurgji e Përgjithshme. (Diplomë Specializimi Kirurg i Përgjithshëm).

1997 – Stazh 4 mujor pranë “Istitut d’Anatomie Rue des Saint Peres” dhe “Hopital Tenon”, Paris, Francë.

1998 – Kursi i Emergjences Mjekësore, Tiranë ( E.M.S. ) (Diplomë).

1999 – Kursi i trajnimit për Instruktor të E.M.S. Tiranë (Çertifikatë e formimit).

2002 – Shkolla e Studimeve të Thelluara Pas-Universitare (SHPU). (Diplomë).

2005 – Fituar gradën “Doktor i Shkencave në fushën e Mjekësisë” (Diplomë doktorate).

2009 – Kurs trajnimi për Menaxhimin e Spitaleve Universitare zhvilluar në Pragë, Republika Çeke (Çertifikatë)

2009 – Kurs trajnimi intensiv në Kirurgjinë Abdominale zhvilluar në Klinikën Universitare Mannheim, Gjermani (Çertifikatë)

2011 – Fituar titullin akademik “Profesor i Asociuar” (Dëshmi)

2013 – Fituar titullin akademik “Profesor” (Diplomë)

2014 – Kurs trajnimi në Endoskopi Digjestive pranë Lancaster Gastroenterology Inc.; Lancaster PA, SHBA (Certifikate Trajnimi Endoskopik)

PUNËSIMI

1988 – 1993– Infermier profesional në Shërbimin e Reanimacionit të Kardiokirurgjisë, pranë Spitalit Nr.2, Q.S.U.T.

19952003 – Pedagog efektiv në Katedrën e Anatomisë Normale, Fakulteti i Mjekësisë, U.T.

1996 e në vazhdim – Kirurg i Përgjithshëm (specializim) pranë Shërbimit të Kirurgjisë I, Q.S.U.T.

2000 e në vazhdimKirurg primar konsulent pranë Shërbimit të Kirurgjisë I, Q.S.U.T.

2003 e në vazhdim – Pedagog efektiv pranë Departamentit të Kirurgjisë, Shërbimit të Kirurgjisë I ( lënda Semiotikë Kirurgjikale) Fakulteti i Mjeksisë,Universiteti i Tiranës.

2008 – 2010 – Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm pranë QSU “Nënë Tereza” Tiranë.

2008 e në vazhdim – Pedagog i jashtëm (“part-time”) pranë Universitetit “Zonja e Këshillit të Mirë”, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë (lënda Kirurgji).

2009 – 2012 – Anëtar i Këshillit Pedagogjik të Fakultetit të Mjekësisë, Universiteti i Tiranës.

2012 e në vazhdim – Zv./Dekan i Sektorit Shkencor, Fakulteti i Mjekesisë UT/UMT.

2012 e në vazhdim – Lektor i ftuar (“Visiting Professor”) në Shkollën e Studimeve Doktorale të Departamentit të Kirurgjisë, pranë Universitetit “Tor Vergata”,Romë, Itali.

2012 – 2014 – Koordinator i Njësisë Bazë të Kirurgjisë, Fakulteti i Mjekësisë UT/UMT.

2012 – 2014 – Zevendës Kryeredaktor i Bulletin of Medical Sciences ISSN: 2304 – 2354; revistë shkencore zyrtare e Fakultetit të Mjekësisë UT/UMT.

2015 e në vazhdim – Anëtar i Bordit te Albanian Journal of Medical and Health Sciences ISSN: 2304 – 2354 (AJMHS) revistë shkencore zyrtare eUniversitetit të Mjekësisë, Tiranë.

2015 e në vazhdim – Anëtar i Këshillit të Botimeve dhe Revistës Shkencore të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

2016 e në vazhdim – Ekspert i grupeve të vlerësimit të jashtëm për akreditimin e programeve të ndryshme të kujdesit shëndetësor dhe mjekësisë pranë APAAL/ASCAL.

PJESËMARRJE NË PROJEKTE

2008 – 2010– anëtar i Grupit të Punës të Projektit “Përmirësimi i Njësisë së Djegieve të Rënda” pranë QSU “Nënë Tereza”, Tiranë, me fonde të Bashkimit Evropian.

2012 – 2014– Koordinator Akademik i programit ERAWEB – Erasmus Western Balkans, me fonde të Bashkimit Evropian.

GJUHËT E HUAJA

Provime pasuniversitare ne gjuhët Italiane; Angleze; Frënge dhe Gjermane

ANËTARËSI NË SHOQATA

Anëtar i Shoqatës së Kirurgëve të Shqipërisë

Anëtar i Shoqatës Shqiptare të Morfologjisë Klinike

Anëtar nderi i Shoqatës Shqiptare të Kirurgjisë Plastike dhe Rikonstruktive – Estetike

[/tab][tab title=”Publikime”]

Sindroma klinike të urgjencës.” – Shtëpia botuese “Medaur” Tiranë 2007 ISBN 978-99943-59-13-4, 375 faqe – Monografi (Autor).

Procedura bazë të urgjencës” – Shtëpia botuese “Bota Shqiptare” Tiranë 2008 ISBN 978-99956-11-66-8 295 faqe – Monografi e miratuar nga Këshilli Botues i Fakultetit të Mjekësisë UT (Autor).

Semiotika Kirurgjikale” – Shtëpia botuese “Kumi” Tiranë 2011 ISBN 978-99956-48-91-6 485 faqe – Tekst universitar i miratuar nga Këshilli Botues i Fakultetit të Mjekësisë UT (Bashkautor).

Variacionet anatomike te rrugeve biliare dhe pasojat kirurgjikale te tyre” –”Botimet Kumi”, 2011, ISBN 978-9928-118-08-0, 190 faqe – Monografi e miratuar nga Këshilli Botues i Fakultetit të Mjekësisë UT (Autor).

Artikuj shkencorë

“Skaneri në kancerin e pankreasit” – Revista Mjekësore Nr. 2; faqe 35 – 40 Tiranë, Qershor 2002 (Bashkautor).

“Studim statistikor i vlerave metrike të foramen magnum.” – Buletini i Shkencave Mjekësore; Vëll. 35; Nr. 2: faqe 83 – 84 Tiranë, Tetor 2003 (Autor).

“Skaneri spiral në kancerin e pankreasit.” – Revista Mjekësore Nr. 1: faqe 55 – 62 Tiranë, 2003 (Bashkautor).

“Variacionet anatomike të kockës së hundës.” – Revista Mjekësore Nr. 2;: faqe 51 – 56 Tiranë, 2003 (Bashkautor).

“Rekurrenca pas trajtimit kirurgjikal të hernieve inguinale.” – Buletini i Shkencave Mjekësore; Vëll. 35, Nr. 3, faqe 64 – 67 Tiranë, Maj 2004 (Bashkautor).

“Variacionet anatomike të bashkimit të duktuseve biliare intrahepatike në hilusin hepatik.” – Buletini i Shkencave Mjekësore, Vëll. 37, Nr. 2, faqe 74 – 78, Tiranë shtator 2005 (Autor).

“Variacionet anatomike të konvergjencës së rrugëve biliare ekstrahepatike.” – Punime Morfologjike; Nr. 1: faqe 139 – 143, Tiranë, 2005 ( Autor ).

“Stadifikimi dhe operabiliteti i tumorit Klatskin.” – Punime Morfologjike; Nr. 1: faqe 133 – 138, Tiranë, 2005 ( Autor ).

“Skaneri spiral në kolangiokarcinomat.” – Punime Morfologjike; Nr. 1: faqe 17 – 23, Tiranë, 2005 ( Bashkautor ).

“Skaneri në apendicitin akut” – Revista Mjekësore; ISSN 0255 – 6790; Nr. 2, faqe 97 – 102, Tiranë 2006 (Bashkautor).

“Rezonanca magnetike në kancerin e rektumit” – Revista Mjekësore; ISSN 0255 – 6790; Nr. 3, faqe 85 – 91, Tiranë 2006 (Bashkautor).

“Probleme të mjekimit me likide në terapinë intensive.” Botuar në : Buletini i Shkencave Mjekësore ; Vëll. 39; Nr. 3 : faqe 136 – 140 Tiranë 2007 (Bashkautor).

“Rectal cancer surgery. A ten years experience” – Il Giornale di Chirurgia; Vol. 31 – n. 11/12 – pp 507 – 510 Roma, Itali 2010 www.giornalechirurgia.it (Bashkautor)

“Surgical treatment of the adenocarcinoma of the cardia” – Il Giornale di Chirurgia; Vol. 32 – n. 8/9 (August-September) – pp 353 – 356 Roma, Itali 2011 www.giornalechirurgia.it (Bashkautor)

“Surgical treatment of gastric cancer in Albania” Macedonian Journal of Medical Sciences, 2012 Mar 15, 5 (1) : 90 – 93 www.mjms.ukim.edu.mk (Autor)

“Cecal volvulus during pregnancy” Il Giornale di Chirurgia (Journal of Surgery) Vol. 33 – n. 4 (April 2012) – pp 129 – 131, Roma, Itali www.giornalechirurgia.it (Autor)

“An outline of medical Doctorate studies in Albania” Bulletin of Medical Sciences ISSN: 2304 – 2354, Number 3, Vol 43 ; pp 11 – 13, Tiranë 2012 (Autor).

“The systematic effects of laryngoscopy and difficult endotracheal intubation” Bulletin of Medical Sciences ISSN: 2304 – 2354, Number 3, Vol 43 ; pp 62 – 66, Tiranë 2012 (Bashkautor).

“Acute Right intrathoracic gastric volvulus: A rare surgical emergency” – Annali Italiani di Chirurgia 2013 84: 205 – 207 www.annaliitalianidichirurgia.it (Bashkautor)

“Actual status of preoperative diagnosis of thyroid cancer in Albania” – Il Giornale di Chirurgia, Vol. 34 – n. 1/2 January-February 2013 Roma, Itali web site : www.giornalechirurgia.it (Autor)

“Diagnoza dhe trajtimi i limfomave parësore të shpretkës.” – Buletini i Urdhërit të Mjekëve të Shqipërisë Nr. 1, Janar–Prill 2013, faqe 50 – 53, Tiranë (Bashkautor)

“Evaluation of patterns and appropriate gastro protection in the albanian primary health care users” – Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents, Vol 27, no. 1, 247 – 251 (2013) Chieti, Itali web site : www.biolifesas.org (Bashkautor)

“Endometriosis of an abdominal wall scar.” – Bulletin of Medical Sciences ISSN 2304 – 2354 Number 4, Volume 44, pp 73 – 75 Tirana, 2013 (Bashkautor)

“Intramural duodenal hematoma after submucosal injection of epinephrine for a bleeding ulcer: case report and review.” – Il Giornale di Chirurgia Vol. 36 – n. 1/2 – pp 29 – 31 January – February 2015 Roma, Itali web site : www.giornalechirurgia.it (Bashkautor)

“Management and surgical treatment of primary hyperparathyroidism.” – Albanian Journal of Medical and Health Sciences (AJMHS) ISSN: 2304 – 2354, 2015; Vol. 46 (1): 52 – 60 (Bashkautor)

Referime në aktivitete shkencore ndërkombëtare

10th Medical Society Conference in Corfu, Greece, April 27 – 29, 2001 “Reoperations in digestive surgery: A survey and study on 66 cases.” Referim (Bashkautor).

23th International Congress of the European Hernia Society Milan, Italy, June 21 – 23, 2001 “Surgical treatment of incisional hernias, a review of 38 cases.” Proceedings: Hernia, Volume 5, Supplement 1, pp S37 Referim (Bashkautor).

VI-th Balkan Congress of Medicine and Dentistry for Students and Young Doctors, November 1 – 3, 2002 Ioannina, Greece “Surgical – anatomic and imagery patterns of gallbladder and biliary ducts.” Prezantim me poster (Autor).

Professional Medical Meeting of JAAMDP of Macedonia, Struga, 27th Oct 2006 “Stadifikimi dhe operabiliteti i tumorit Klatskin.” Proceedings: Supplement “Medicus” ISSN 1409 – 6366 UDC 61, Vol. VI, Nr. 2, October 2006, f. 221 Referim (Bashkautor).

13th Congress of the European Society of Surgical Oncology, 29. 11 – 2. 12 2006 Venice, Italy. “Surgical treatment of carcinoma of lower oesophagus and cardia – an 11 year study.” Proceedings : European Journal of Surgical Oncology (EJSO), Vol 32, Supp. 1, pp 163. Paraqitje me poster ( Bashkautor ).

13th Congress of the European Society of Surgical Oncology, 29. 11 – 2. 12 2006 Venice, Italy. “Obstructive jaundice and malignant diseases.” Proceedings : European Journal of Surgical Oncology (EJSO), Vol 32, Supp. 1. Paraqitje me poster ( Bashkautor ).

4-th World Congress on Quality in Medical Practice 2 – 4 tetor 2008 Thessaloniki, Greece “The treatment of acute pancreatitis – a comparative study.” Referim (Bashkautor).

4-th World Congress on Quality in Medical Practice 2 – 4 tetor 2008 Thessaloniki, Greece “Staging and operability of Klatskin tumor.” Referim (Bashkautor).

Simpoziumi i Tretë Ndëkombëtar i Kirurgjisë së Përgjithshme, 15 – 16 tetor 2008 Prishtinë, Kosovë “Trajtimi i hershëm kirurgjikal i ileusit të intestinum tenue.” Referat (Autor).

Simpoziumi i 4-të Ndërkombëtar i Kirurgjisë Digjestive / The 4-th International Symposium of General Surgery 15 – 16 tetor 2009 Prishtinë, Kosovë “The predictive value of Rockall Score in the prognosis of upper digestive haemorrhage.” Referim (Autor).

2010 – Simpoziumi i 5-të Ndërkombëtar i Kirurgjisë Digjestive / The 5-th International Symposium of General Surgery 7 – 8 tetor 2009 Prishtinë, Kosovë “Alternative treatment of Chilar cholangiocarcinoma” Referim (Bashkautor).

Simpozium për abdomenin akut 29 – 30 tetor 2010 Kërçovë, Maqedoni “Trajtimi kirurgjikal paliativ i tumoreve të kokës së pankreasit” Artikulli botuar në : Supplement 5 “Medicus” ISSN 1409 – 6366 UDC 61, V. 58 faqe 59 – 61 Referim (Bashkautor)

First Tirana Mediterranean Cancer Congress – Highlights on cancer prevention, screening, diagnosis and treatment. 29 – 30 prill 2011, Tirana “Surgical treatment of rectal cancer.” Referim (Autor)

First Tirana Mediterranean Cancer Congress – Highlights on cancer prevention, screening, diagnosis and treatment. 29 – 30 prill 2011, Tirana “Role of surgery in the treatment of advanced gastric cancer.” Referim (Bashkautor)

7th ORPHEUS Conference – Establishing Evaluation of the PhD Training, University of Bergen, Norway, 19 – 21 April 2012 “Actual status of medical PhD studies in Albania” Paraqitje me poster (Autor).

Konferenca e 17-të e Shoqatës Mediko Kirurgjikale të Korfuzit, Greqi. 27 – 29 prill 2012 “Siewert’s classification of the adenocarcinoma of the cardia” Referim (Autor)

Konferenca “Innovare Communicando salute” Universita degli Studi di Roma “Tor Vergata” 4 korrik 2012 “Valutazione dei programmi del dottorato di ricerca secondo gli standard di ORPHEUS” Referim (Autor)

2nd Jordanian Cancer Prevention & Early Detection Conference & 10th Mediterranean Task Force for Cancer Control (MTCC) 2012 “Surgical treatment of rectal cancer” Referim (Bashkautor).

The 3rd International Kosova and Albania Congress of Oncology UICC November 2 – 3, 2012 Prishtina, Kosovë “Surgical alternatives on rectal cancer treatment” Referim (Bashkautor).

International Congress of Biomedical Sciences (Young Proffessionals and Students), 1 – 4 May 2013 Tirana “Biliary obstruction treatment” Prezantim me poster (Bashkautor).

International Congress of Biomedical Sciences (Young Proffessionals and Students), 1 – 4 May 2013 Tirana “Thyroid cancer diagnosis and treatment” Prezantim me poster (Bashkautor).

International Congress of Biomedical Sciences (Young Proffessionals & Students), 1 – 4 May 2013 Tirana “Approach to upper gastrointestinal bleeding” Prezantim me poster (Bashkautor).

International Public Health Conference, 6 – 7 May 2013 Tirana, “Exploring possibilities to implement distance learning in Albania.” Referim (Bashkautor).

The 5-th Eurasia Congress of Infectious Diseases, 15 – 18 May 2013 Tirana, “Different antibiotic prescribing behaviors in two albanian cities.” Prezantim me poster (Bashkautor).

The 5-th Eurasia Congress of Infectious Diseases, 15 – 18 May 2013 Tirana, “Role of antimicrobial prophylaxis in preventing Surgical Site Infections.” Prezantim me poster (Autor).

International Symposium of Pharmaceutical Society of Kosova, 15 June 2013 Prishtina, Kosova “Correct use and prescription of drugs, reflections from two simultaneous studies.” Referim (Bashkautor).

International Congress of the Endocrine Society – ICE/ENDO 2014, 21 – 24 June 2014 Chicago, SHBA “Actualities in the diagnosis and treatment of thyroid cancer in Albania.” Referim (Bashkautor)

XXV Congresso Nazionale della Societa Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi, 13 – 15 Giugno 2013 Bari, Itali “Gastric cancer treatment – long term results.” Proceedings: G Chir. Vol. 34 – Suppl 1, 2013 – p. 37 Supplement to n. 5/6 May – June 2013 Referim (Bashkautor).

International Congress of Biomedical Sciences (Young Proffessionals & Students), 1 – 3 May 2014 Tirana “Surgical indications of thyroid diseases and postoperative complications” Referim (Bashkautor).

116-th Congresso Nazionale della Societa Italiana di Chirurgia, 12 – 15 Giugno Roma, Itali “Role of surgery in gastric cancer treatment.” Proceedings: G Chir Vol 35 – suppl 1, 2014 Supplement to n. 7/8, July – august 2014 Referim (Bashkautor).

116-th Congresso Nazionale della Societa Italiana di Chirurgia, 12 – 15 Giugno Roma, Itali “Our experience in emergency colon cancer treatment.” Proceedings: G Chir Vol 35 – suppl 1, 2014 Supplement to n. 7/8, July – august 2014 Referim (Bashkautor).

Konferenca Ndërkombëtare Mjekësore – Diagnostikimi dhe Trajtimi i Kancerit të Tiroides, 18 tetor 2014 Tiranë “An outline and treatment of thyroid cancer.” Referim (Autor).

Konferenca Ndërkombëtare Shkencore – Kanceri Kolorektal: Pikëpamje të Reja të Diagnostikimit, Trajtimit dhe Parandalimit, 15 nëntor 2015, Tiranë “Open surgery for colorectal cancer: Albanian experience.” Referim (Autor).

International Medical Congress in Albania – Continuing Education Among Health Care Professionists, 24 – 25 April 2015 Tiranë “Continuing Education Among Health Care Professionals.” Referim (Autor).

International Medical Congress in Albania – Continuing Education Among Health Care Professionists, 24 – 25 April 2015 Tiranë “Assesment of ERCP in SPAM. New techniques and approaches in the treatment of choledocolithiasis.” Referim (Bashkautor).

International Medical Congress in Albania – Continuing Education Among Health Care Professionists, 24 – 25 April 2015 Tiranë “Management and surgical treatment of primary hyperparathyroidism.” Referim (Bashkautor).

International Medical Congress in Albania – Continuing Education Among Health Care Professionists, 24 – 25 April 2015 Tiranë “Colon cancer surgical treatment.” Prezantim me poster (Bashkautor).

International Medical Congress in Albania – Continuing Education Among Health Care Professionists, 24 – 25 April 2015 Tiranë “ERCP experience in American Hospital.” Prezantim me poster (Bashkautor).

Referime në aktivitete shkencore kombëtare

Konferenca e 9-të Mjeko – Kirurgjikale, 28 – 29 tetor 1999 Tiranë “Karcinoma e duktuseve biliare ekstrahepatike.” Referim (Bashkautor).

Konferenca Kombëtare Kliniko – Kirurgjikale, 22 prill 2000 Tiranë “Alternativat aktuale të trajtimit të litiazës biliare.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 8-të Mjekësore – Kirurgjikale, 19 – 20 tetor 2000 Tiranë “Reinterventet në kirurgjinë digjestive; një studim dhe bilanc i 66 rasteve.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 9-të Mediko – Kirurgjikale, 18 – 19 tetor 2001 Tiranë “Surgical treatment of incisional hernias, a review of 38 cases.”.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 10-të Mediko – Kirurgjikale, 14 – 15 tetor 2002 Tiranë “Early complications after cholecystectomy.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 10-të Mediko – Kirurgjikale, 14 – 15 tetor 2002 Tiranë “Të dhëna statistikore të trajtimit kirurgjikal të strumave në Klinikën e I.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 10-të Mediko – Kirurgjikale, 14 – 15 tetor 2002 Tiranë “Të dhëna krahasuese në trajtimin kirurgjikal të hernieve inguinale (Bassini, Shouldice dhe me vendosje të meshës) në Klinikën e I.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 11-të Mediko – Kirurgjikale, 23 – 24 tetor 2003 Tiranë “Common findings of acute pancreatitis in CT.” Referim, (Bashkautor).

Konferenca e 11-të Mediko – Kirurgjikale, 23 – 24 tetor 2003 Tiranë “Trajtimi kirurgjikal i kolangiokarcinomës hilare në Klinikën e I.” Referim, (Bashkautor).

Konferenca e 11-të Mediko – Kirurgjikale, 23 – 24 tetor 2003 Tiranë “Trajtimi kirurgjikal i pankreatiteve akute në Klinikën e I.” Referim, (Bashkautor).

Konferenca e I-rë Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të Morfologjisë Klinike, Tiranë, 4 qershor 2004 “Stadifikimi dhe operabiliteti i tumorit Klatskin.” Referim (Autor).

Konferenca e I-rë Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të Morfologjisë Klinike, Tiranë, 4 qershor 2004 “Variacionet anatomike te konvergjences se rrugeve biliare ekstrahepatike.” Referim (Autor).

Konferenca e 12-të Mediko – Kirurgjikale, 28 – 29 tetor 2004 Tiranë “Vlera e një sistemi pikëzimi në diagnozën e apendicitit akut.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 12-të Mediko – Kirurgjikale, 28 – 29 tetor 2004 Tiranë “Trajtimi kirurgjikal i një rasti me pseudocist të lienit të diagnostikuar në Urgjencë.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 12-të Mediko – Kirurgjikale, 28 – 29 tetor 2004 Tiranë “Nje rast me hepatit viral I nderlikuar me pankreatit akut.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 13-të Mediko – Kirurgjikale, 27 – 28 tetor 2005 Tiranë “Trajtimi kirurgjikal i një rasti të rrallë me Neoplazi Endokrine të Shumëfishtë.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 13-të Mediko – Kirurgjikale, 27 – 28 tetor 2005 Tiranë “Studim krahasues i alternativave kirurgjikale të trajtimit të koledokolitiazës.” Referim (Autor).

Konferenca e 13-të Mediko – Kirurgjikale, 27 – 28 tetor 2005 Tiranë “Trajtimi kirurgjikal i një rasti të rrallë me neoplazi endokrine të shumëfishtë.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 13-të Mediko – Kirurgjikale, 27 – 28 tetor 2005 Tiranë “Common findings of acute appendicitis in CT. Referim (Bashkautor).

Konferenca e II Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të Morfologjisë Klinike, 25 nëntor 2005 Tiranë – “Variacionet anatomike të kolecistës dhe roli i tyre në patologjinë kirurgjikale biliare.” Referim (Autor).

Konferenca e II Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të Morfologjisë Klinike, 25 nëntor 2005 Tiranë – “Vështrim mbi terminologjinë anatomike.” Referim ( Bashkautor ).

Konferenca e II Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të Morfologjisë Klinike, 25 nëntor 2005 Tiranë – “Sëmundjet e gjëndrës tiroide : shpërndarja e tyre sipas grupmoshës, seksit, diagnozës klinike, anatomo – patologjike dhe korelime midis tyre.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 14-të Mediko – Kirurgjikale, 26 tetor 2006 Tiranë “Vlera e sistemit të pikëzimit sipas Huguier për eksplorimin e duktusit koledok.” Referim (Autor).

Konferenca e 14-të Mediko – Kirurgjikale, 26 tetor 2006 Tiranë “Trajtimi kirurgjikal i kancerit të 1/3 së poshtme të ezofagut dhe kardiasit – një studim 11 vjeçar.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 14-të Mediko – Kirurgjikale, 26 tetor 2006 Tiranë “Obstructive jaundice and malignant diseases.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e III Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të Morfologjisë Klinike, 17 nëntor 2006 Tiranë “Studim anatomo – radiologjik i vlerave metrike të foramen magnum.” Referim (Autor).

Konferenca e III Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të Morfologjisë Klinike, 17 nëntor 2006 Tiranë “Kirurgjia në strumën e gjendrës tiroide.” Referim ( Bashkautor).

Konferenca e 15-të Mediko – Kirurgjikale, 25 tetor 2007 Tiranë “Trajtimi kirurgjikal i obstruksionit akut të zorrës së hollë.” Referim ( Autor ).

Konferenca e 15-të Mediko – Kirurgjikale, 25 tetor 2007 Tiranë “Trajtimi kirurgjikal i kancerit të rektumit.” Referim ( Bashkautor ).

Konferenca e 15-të Mediko – Kirurgjikale, 25 tetor 2007 Tiranë “Trajtimi i pankreatitit akut në Klinikën e I – studim krahasues.” Referim ( Bashkautor ).

Konferenca e 16-të Mediko – Kirurgjikale, 30 – 31 tetor 2008 Tiranë “Vlera e sistemit të pikëzimit sipas Rockall në prognozën e hemorragjive të sipërme digjestive.” Referim (Autor).

Konferenca e 16-të Mediko – Kirurgjikale, 30 – 31 tetor 2008 Tiranë “Ndërlikimet pre- dhe postoperatore të kirurgjisë biliare” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 17-të Kirurgjikale Shqiptare, 23 tetor 2009 Tiranë “Vendi aktual i drenazhit profilaktik në kirurgjinë abdominale.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 17-të Kirurgjikale Shqiptare, 23 tetor 2009 Tiranë “Rilaparotomitë e muajit të parë në kirurgjinë abdominale.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 17-të Kirurgjikale Shqiptare, 23 tetor 2009 Tiranë “Obstruksionet digjestive, shkaqet, llojet dhe alternativat e trajtimit.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare, 22 tetor 2010 Tiranë “Trajtimi i pankreatitit akut me origjinë biliare.” Referim (Autor).

Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare, 22 tetor 2010 Tiranë “Trajtimi kirurgjikal i kancerit të kardiasit.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare, 22 tetor 2010 Tiranë “Sëmundjet kirurgjikale të gjëndrës tiroide.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 19-të Kirurgjikale Shqiptare, 11 nëntor 2011 Tiranë “An outline of thyroid cancer” Referim (Autor).

Konferenca e 19-të Kirurgjikale Shqiptare, 11 nëntor 2011 Tiranë “Diagnosis of acute abdomen during pregnancy” Referim (Autor)

The 8-th National Albanian Pain Conference and the German – Albanian Cooperation in the Field of Pain Management, 27 – 28 prill 2012 Tiranë “Postoperative pain management” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 20-të Kirurgjikale Shqiptare, 26 tetor 2012 Tiranë “Gastric cancer treatment – long term results” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 20-të Kirurgjikale Shqiptare, 26 tetor 2012 Tiranë “Current problems in the preoperative diagnosis of thyroid cancer” Referim (Autor).

Konferenca e 20-të Kirurgjikale Shqiptare, 26 tetor 2012 Tiranë “Acute mesenteric thrombosis” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 20-të Kirurgjikale Shqiptare, 26 tetor 2012 Tiranë “Meckel diverticulitis in emergency surgery” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 20-të Kirurgjikale Shqiptare, 26 tetor 2012 Tiranë “Our experience in the treatment of the upper gastrointestinal bleeding” Referim (Bashkautor).

Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete, 14 – 16 dhjetor Elbasan “Eksperienca jonë në trajtimin e hemorragjive të sipërme gastroduodenale” Referim (Bashkautor)

Konferenca e 21-të Kirurgjikale Shqiptare, 18 tetor 2013 Tiranë ” Trajtimi i metastazave hepatike në kancerin e rektit.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 21-të Kirurgjikale Shqiptare, 18 tetor 2013 Tiranë “Guidelinet e rekomanduara në trajtimin kirurgjikal të kancerit të tiroides.” Referim (Autor).

Konferenca e 21-të Kirurgjikale Shqiptare, 18 tetor 2013 Tiranë “Rezultatet afatgjata tek pacientet e operuar për kancer rekti.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 21-të Kirurgjikale Shqiptare, 18 tetor 2013 Tiranë “Eksperienca me ERCP në Republikën e Kosovës.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 21-të Kirurgjikale Shqiptare, 18 tetor 2013 Tiranë “Menaxhimi i dëmtimit të ezofagut pas tiroidektomisë.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 21-të Kirurgjikale Shqiptare, 18 tetor 2013 Tiranë “Lloji, niveli dhe trajtimi i diskomfortit pas kirurgjisë.” Prezantim me poster (Bashkautor).

Konferenca Kombetare e Shkencave Mjekesore, 11 – 12 janar 2014, Tiranë “Gjendja aktuale e diagnozës dhe trajtimit të kancerit të tiroides në Shqipëri.” Referim (Autor)

Konferenca Kombetare e Shkencave Mjekesore, 11 – 12 janar 2014, Tiranë “Arsimi mjekësor si përparësi kombëtare.” Referim (Bashkautor)

Konferenca Kombetare e Shkencave Mjekesore, 11 – 12 janar 2014, Tiranë “Trajtimi i lezioneve sekondare hepatike në kancerin digjestiv.” Referim (Bashkautor)

Konferenca e 22-të Kirurgjikale Shqiptare, 31 tetor 2014 Tiranë “Surgical treatment of hepatic cancer.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 22-të Kirurgjikale Shqiptare, 31 tetor 2014 Tiranë “A summary of epidemiological and diagnostic data of colorectal cancer in Albania.” Referim (Autor).

Konferenca e 22-të Kirurgjikale Shqiptare, 31 tetor 2014 Tiranë “Management of the colon and rectal cancer in emergency.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 22-të Kirurgjikale Shqiptare, 31 tetor 2014 Tiranë “Preoperative diagnosis role in the colorectal carcinoma (CRC) treatment.” Prezantim me poster (Bashkautor).

Konferenca e 22-të Kirurgjikale Shqiptare, 31 tetor 2014 Tiranë “Current treatment regimen of choice in colorectal metastatic disease .” Prezantim me poster (Bashkautor).

Konferenca e 22-të Kirurgjikale Shqiptare, 31 tetor 2014 Tiranë “Evaluation and importance of serum amylase levels in the severity of acute pancreatitis.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 22-të Kirurgjikale Shqiptare, 31 tetor 2014 Tiranë “Using endoprothesis in the treatment of common bile duct stones. Report on 67 cases.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 22-të Kirurgjikale Shqiptare, 31 tetor 2014 Tiranë “Choledocholithiasis in Kosovo in QKUK 2003 – 2009. Incidence, risk factors, diagnostic and therapeutic aspects. ERCP effectiveness, safety and limitations of the method” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 22-të Kirurgjikale Shqiptare, 31 tetor 2014 Tiranë “Perioperative care in colorectal surgery patients. A review of the literature in years.” Prezantim me poster (Bashkautor).

Konferenca e III – te Pedagogjike e Fakultetit te Mjekesise, UMT, 6 tetor 2015, Tiranë “Vleresimi I programeve te doktoratures nepermjet standardeve te ORPHEUS.” Referim (Autor)

Konferenca e 23-të Kirurgjikale Shqiptare, 30 – 31 tetor 2015 Tiranë “Challenges about organizing surgery in Albania.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 23-të Kirurgjikale Shqiptare, 30 – 31 tetor 2015 Tiranë “Incisional hernia – surgical treatment and complications.” Referim (Bashkautor).

Konferenca e 23-të Kirurgjikale Shqiptare, 30 – 31 tetor 2015 Tiranë “Analysis of risk factors affecting Acute Mesenteric Thrombosis.” Referim (Autor).

[/tab] [/tabs]