SPECIALIST NË SEKTORIN E PROKURIMEVE, TË DREJTORISË JURIDIKE