SPECIALIST NË SEKTORIN E PLANIFIKIMIT BUXHETOR DHE PROJEKTEVE NË DREJTORINË EKONOMIKE DHE PLANIFIKIMIT FINANCIAR