SPECIALIST NË SEKTORIN E NDJEKJES SË INVESTIMEVE DHE MIRËMBAJTJES NDËRTIMORE