SPECIALIST NË SEKTORIN E MARRËDHËNIEVE LIGJORE, NË DREJTORINË JURIDIKE