SPECIALIST NË SEKTORIN E MARRËDHËNIEVE LIGJORE, NE DREJTORINË JURIDIKE