Realizohet për herë të parë Shintigrafia e Miokardit në QSUT

22/05/2018

22/05/2018

Shintigrafia e Miokardit me SPECT, një ekzaminim tejet i rëndësishëm nëdiagnostikimin e stratifikimin e riskut të sëmundjes koronare dhe nëvlerësimin e viabilitetit miokardial, mund të realizohet tani e tutje edhenë Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë.

Ky ekzaminim rekomandohet si ekzaminim fillestar në pacientët me dhimbjegjoksi që kanë EKG të painterpretueshme, si dhe kur qëllimi është vlerësimii viabilitetit miokardial.

Kjo sipërmarrje i hap rrugën e zhvillimit Kardiologjisë jo-invazive,nëpërmjet kryerjes së testeve imazherike funksionale të munguara deritani.

Në studimet e kryera në mbarë botën është parë që Shintigrafia e Miokarditrrit ndjeshëm saktësinë diagnostike e prognostike të variablave klinike etë EKG-së ushtrimore. Shintigrafia e Miokardit me SPECT është një testfunksional me sensitivitet të lartë në diagnostikimin e sëmundjes koronare,e cila ka munguar në qendrën tonë spitalore. Ndër testet imazherikefunksionale, rolin kryesor e luajnë Stress-Ekokardiografia dhe Shintigrafiae miokardit me SPECT (Single Positron Emission Computed Tomography), tëcilat vlerësojnë përkatësisht anomalitë e kinetikës dhe perfuzionin emiokardit si tregues të sëmundjes koronare.

Sëmundja e arterieve koronare është një ndër shkaqet kryesore tësëmundshmërisë dhe vdekshmërisë në botë. Ajo ka marrë përmasa endemike menjë impakt të rëndësishëm në kostot e kujdesit shëndetësor

Identifikimi i hershëm i pacientëve me sëmundje të arterieve koronarendihmon në reduktimin e shpenzimeve të kujdesit shëndetësor, si dhe nëuljen e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë. Testet jo invazive janë tërëndësishme, nga njëra anë për të përjashtuar sëmundjen koronare me siguritë lartë dhe nga ana tjetër për të zbuluar pasojat e saj hemodinamike që nëstadet e hershme, duke bërë të mundur menaxhimin optimal të pacientëvekardiakë.

Posted in Lajme by admin qsut