QSUT mbledh Takimin e 3-të të Komisionit Mjekësor Spitalor (KMS)

13/06/2014

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” mblodhi në datën 12 Qershor 2014, “Komisionin Mjekësor Spitalor” (KMS) dhe miratoi në parim Rregulloren e funksionimit të këtij Komisioni.

KMS, si një organ funksional këshillimor pranë Drejtorit të Përgjithshëm përbëhet nga 23 anëtarë të zgjedhur, ku çdo shërbim ka përfaqësuesin e vet në raport me numrin e mjekëve që ka. Anëtarët, 50% e tyre janë Shefa Shërbimesh të propozuar nga Drejtori i Përgjithshëm dhe 50% të zgjedhur nga Shërbimet dhe Administrata.

Ndër funksionet këshillimore të këtij komisioni janë ndjekja e strategjisë dhe objektivave mjekësore të Shërbimeve dhe asistenca në përgatitjen e projektit mjekësor të spitalit. Në raport me projektin mjekësor sugjeron prioritetet eventuale që do t’u jepen Shërbimeve, këshillon për programin e investimeve, punimeve dhe pajisjeve të rënda në përputhje me buxhetin e QSUT, politikën e përgjithshme shëndetësore dhe vendimet e Këshillit Administrativ. KMS këshillon për shpërndarjen e shtretërve, krijimin e njësive të reja funksionale, dokumentacionet e rëndësishme të institucionit dhe sugjeron për problemet etike.

Rimbledhja e KMS nga Drejtori i Përgjithshëm erdhi pas shumë vitesh mungesë dhe mosfunksionimi.

Çështje për diskutim në axhendë ishin edhe:

  • Prezantimi i shpenzimeve plan-fakt të burimeve financiare për shërbimet mjekësore QSUT për periudhën Janar-Maj 2014.
  • Ngritja e grupit të punës për planifikimin e nevojave të QSUT-së për vitin 2015 dhe përcaktimin e objektivave afatmesëm për planin buxhetor 3-vjeçar.

Gjatë takimit, Drejtori i Drejtorisë Ekonomike dhe Planifikimit Financiar prezantoi QSUT në shifra, realizimin e buxhetit në 5-muajt e parë sipas objektivave dhe prioriteteve të përcaktuara.

“Kërkojmë mbështetjen tuaj gjatë gjithë proçesit të planifikimit të nevojave spitalore. Sot do të vendosim mbi ekipin që do të punojë jo vetëm për Projekt-Buxhetin e vitit 2015, por edhe përcaktimin e objektivave strategjik në plan afatmesëm” – tha znj. Manastirliu. “Po përpiqemi të mendojmë për përmirësimin e cilësisë së mjekimit në tërësi dhe ofrimit të shërbimeve tona duke mbajtur parasysh nevojat. Qasja jonë është jo vetëm menaxheriale, por edhe klinike me një përkushtim të plotë nga Zv/Drejtorët e Përgjithshëm Mjekësorë”.

KMS vijoi diskutimet mbi rëndësinë e planifikimit në kohë nga Shefat e Shërbimeve me asistencën dhe gjithë mbështetjen e nevojshme të administratës spitalore. Rëndësinë e të parit të Shërbimit të Onkologjisë dhe nevojave të këtij Shërbimi në tërësi, duke përfshirë të gjitha proçeset, si ato laboratorike, imazherike e kirurgjikale dhe jo vetëm në drejtimin e citostatikëve.

Të tjera çështje diskutuar nga Anëtarët e KMS për t’u konsideruar dhe ndjekur në vijim ishin realizimi i ekzaminimeve imunohistokimike dhe imunopatologjike në kohën e duhur nëpërmjet edhe një shërbimi 24-orësh, si dhe përdorimi i domosdoshëm i ekzaminimit skaner me kontrast për disa lloje të caktuara ndërhyrjesh kirurgjikale.

Në këtë kuadër, u komunikua mbi mbulimin deri në 100% të kërkesave të Shërbimit të Laboratorit të Anatomisë Patologjike, proçes që po ndiqet aktualisht në bashkëpunim të ngushtë me Shefin e këtij Shërbimi. Çështja e mirëmbajtjes së aparaturave spitalore zuri një vend të rëndësishëm në takim, mirëplanifikimi në periudhë afatgjatë dhe përdorimi i një sistemi pikëzimi që e klasifikon ndër të tjera edhe sipas rëndësisë mirëmbajtjen e pajisjeve biomjekësore.

Në këtë mbledhje u caktua dhe takimi i radhës i Komisionit Mjekësor Spitalor (KMS).

Posted in Lajme by admin qsut