Tarifat e shërbimeve për pacientët e pasiguruar dhe/ose ata që nuk respektojnë sistemin e referimit

 
TARIFAT PËR SHËRBIMET
MJEKËSORE
PËR PACIENTËT NË KUJDESIN
SHËNDETËSOR PARËSOR,
AMBULATOR DHE SPITALOR,
SEKTORI PUBLIK
KOLONA A
KOLONA B
KOLONA C
Pa sistem refermimiMe sistem referimiMe sistem referimi
 
VIZITA AMBULATORE (A)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Vizita tek mjeku i familjes000
Vizitë te mjeku specialist në Poliklinikë15000100
Kryerja e injeksioneve (muskulare, venoze, subkutane)15000
Manipulime mikrokirurgjkale ambulatore50000
Vizitë te mjeku specialist në spitalet universitare30000500
Vizitë te mjeku specialist në spitalet rajonale20000100
Vizitë te mjeku specialist në spitalet e rretheve15000100
 
TARIFAT E EKZAMINIMEVE RADIOLOGJIKE
(B)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Rentgenoskopi Toraksi5000100
Rentgenoskopi stomaku5000100
Rentgenografi stomaku seriog5000100
Rentgenografi gastro-intestinale5000100
Rentgenografi gastro-intestinale seriografi5000100
Rentgenografi vertebre 1 projeksion3000100
Rentogenoskopi e gjithë kolonës Vertebrale7000100
Rentgenografi e kokës5000100
Radiografl Panoramex8000100
Irrigoskopi + grafi5000100
Urografi intravenoze me kontrast 60%8000100
Urografi intravenoze me kontrast 75%10000200
Cistografia miksionale8000100
Rentgenografi të ndryshme 1 projeksion3000100
Kolecistografia intravenoze10000200
Kolecistografia orale5000100
Tomografia (3 shtresa)15000200
Ekografi10000200
Ekografi të ndryshme me print15000200
Radiografi Thoraxi5000100
Hysterosalpinografi15000200
Kolposkopi25000500
Çdo seancë fizioterapie5000500
Mamografia100000
Eko Doppler150001500
 
TARIFAT PËR EKZAMINIME ENDOSKOPIKE C
ÇMIMI/LEKË
I SIGURAR
I PASIGURUAR
Fibrobronkoskopi450002000
Fibrogastroskopi450002000
Fibrokolonoskopi450002000
Rektomanoskopi15000500
 
TARIFAT PËR ANALIZAT E LABORATORIT
KLINIK-BIOKIMIK (D)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Gjak komplet5000100
Urinë komplet2000100
Glicemia3000100
Azotemia3000100
Kreatinemi3000100
Bilirubinë totale3000100
Bilirubinë e fraksionuar3000100
GGT4000100
ALAT3000100
ASAT3000100
Fosfataza alkaline3000100
LDH3000100
CPK3000100
Lipidograma8000100
Proteina totale3000100
Elektroforeza e proteinave10000200
Elektroforeza e Hb8000100
Na+, K+3000100
Kalcium total2000100
Elektrolitet në gjak9000100
Sideremi3000100
SGPT3000100
SGOT3000100
Spermograma5000100
Gaz analiza3000100
PT3000100
APTT3000100
Fibronogjeni3000100
Celula LE5000100
Sekrecione nazale për eozinofile3000100
Uricemi3000100
HBA glukozuar7000100
TSH15000200
T315000200
T415000200
PSA15000200
CEA15000200
&FP15000200
Ferritinë15000200
Kortizoli15000200
LH15000200
FSH15000200
PRL15000200
DHEA-S15000200
Beta HCG15000200
Testosteron15000200
Estradiol II15000200
 
TARIFAT PËR ANALIZAT E
LABORATORIT
MIKROBIOLOGJIK (E)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Kulturë Sputumi8000100
Hemokulturë15000200
Likidet sterile15000200
Kultura e puseve8000100
Mikroskopi për sekrecionet vaginale për koke+candida

+trikomonas

10000100
Kulturë për sekrecionet vaginale për

koke+candida+trikomonas

10000200
Ekzaminimi për leishmania10000200
Urokultura8000100
Ekzaminimet për myk5000100
Ekzaminimet për malarje10000200
Feçet për parazit5000100
Feçet për gjak okult10000200
Hbs Ag15000200
Wright9000100
Widal9000100
Weil-Felix7000100
Ekzaminimet për gonore8000100
Spermokultura8000100
Pus për antibiograme3000100
Koprokultura8000100
Sekrecione gryke për koke5000100
Sekrecione hunde veshi për koke5000100
Sekrecione gryke hunde për kandida5000100
Tokso Ig G15000200
Tokso IgM15000200
Anti. Anatoxoplazmoze10000200
Anti. Anti-ekinokok10000200
Rubeole Ig G15000200
Rubeole Ig M15000200
C.V.M Ig G15000200
C.V.M Ig M15000200
Herpes15000200
Klamidia15000200
 
TARIFAT E SHËRBIMEVE KU KËRKOHEN
ANALIZAT PËR EFEKT DOKUMENTACIONI NË
LABORATORIN MIKROBIOLOGJIK (F)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURAR
I PASIGURUAR
Anti HV 1+2100000
VDRL10000200
Anti HAV15000200
Anti HBC15000200
Anti HBS15000200
Anti HCV15000200
 
SHËRBIMI I ALERGOLOGJI-PNEUMOLOGJI
(H)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Provat respiratore8000100
Provat funksionale respiratore me provën

e reversibilitetit

15000200
Provat e alergjisë10000200
 
SHËRBIMI I KARDIOLOGJISË (I)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
EKG (elektrokardiograma)5000100
Provat e holterit10000200
Provat ushtrimore të biçikletës12000200
EKO kardiake20000200
 
SHËRBIMI I OTORINO-LARINGOLOGJISE
(ORL) (J)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURAR
I PASIGURUAR
Audiograma10000200
Vestibulometria5000100
Timpanometria5000100
Elektronistumografia5000100
Lavazh veshi4000100
 
SHËRBIMI I OKULISTIKËS (K)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURAR
Fusha vizive10000200
Fusha Okuli4000100
Angioflurosinografia4000100
Heqje molusku2000100
Pterigion8000100
Chalazion6000100
 
SHËRBIMI I MIKROKIRURGJISË (L)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Heqje e lipomave në pjesë të ndryshme të trupit300001000
Kryerje cirkumcizio500001000
Artrocentreze8000100
Shpimi i bulave të veshit8000100
Kosto totale e abortit

(përfshihen analizat dhe nderhyrja)

500005000
Prova e Pregnostikonit10000200
 
TARIFAT PËR SHËRBIMIN
E FLEBOLOGJISË (M)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Skleroterapi 1 seancë15000200
Flebectomi20000200
 
VEPRIME ADMINISTRATIVE (N)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Komisioni Mjeko Ligjor200200200
Lëshimi i raporteve (për drejtim automjeti)100010001000
Dhënie epikrize për efekt KML, KEMP ose jashtë

shtetit

000
Dublikat Akti Mjeko-Ligior100100100
Dëshmi raport mjekësor për drejtim automjeti

për të huajt

100010001000
Lëshim dublikate për fletë analize100100100
Lëshim dublikate për raporte, vërtetime për efekte

dokumentacioni, kërkohet nga të tretë

100010001000
Lëshim i raporteve (për leje përdorimi të armëve)150015001500
 
SHËRBIMI I ANATOMISË PATOLOGJIKE (O)
ÇMIMI/LEKË
Biopsitë e të gjitha llojeve30000500
Citologjitë25000500
Konsultat e preparateve histopatologjike15000200
Konsultat e strishove citologjike10000200
Konsultat nga blloqet20000200
Marrja e preparateve për jashtë shtetit15000200
Marrja e blloqeve për jashtë shtetit15000200
Marrja e preparateve dhe blloqeve për jashtë shtetit25000200
Dhënia e dublikatave të përgjigjeve200200200
 
LABORATORI IMUNOLOGJIK (P)
ÇMIMI/LEKË
Antistreptolozinat10000200
Waler-rose10000200
Gama-latex8000100
Komplementi serik ch 508000100
Komplementi c38000100
Komplementi c48000100
Inhibitori ciq8000100
Imunoelektroforeza6000100
Proteinuri Bence-Jones6000100
Krioglobulinat8000100
IGG + IGA + IGM8000100
IGE Totale8000100
Proteina C reaktive9000100
Antitrupat antibërthamorë totalë9000100
Anti AND8000100
Antitrupat antibërthamorë solubel10000200
Komplekset imune qarkulluese10000200
Fenotipizimi limfocitar CD3, CD4, CD8, CD9, CD1015000200
HLA B2715000200
 
LABORATORI CITOLOGJIK (Q)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Kariotip me banda G450001000
Kariotip me banda Q500001000
Kariotip me banda R450001000
Kariotip me banda C450001000
Kariotip prometafizik me banda G500001000
Kariotip prometafizik me banda R500001000
Kariotip prometafizik me banda C500001000
 
TARIFAT E EKZAMINIMEVE
NEUROKIRURGJI & NEUROLOGJI (R)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
EEG e Holterit15000200
EEG e kompiuterizuar15000200
Aparati Dantec10000200
Blink Reflex10000200
Stimulim i përsëritur15000200
EMG10000200
EMG – EMB12000200
PEV20000200
PEA20000200
PES25000500
Elektroencefalograma: (EEG standard)20000200
 
TRANSFUZIONI I GJAKUT (S)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Testi i Coombs indirekt70000
Testi i Coombs direkt100000
Grup Gjaku50000

Shtojca B

SHTOJCA 3

 
TARIFAT E EKZAMINIMEVE UNIKE TERCIALE (S)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Rezonanca magnetike pa kontrast20.00001500
Rezonanca magnetike me kontrast22.00001500
CT-Scann12.50001000
CT-Scann koke, kolone me kontrast12.50001000
CT-Scann trupi me kontrast12.50001000
Litrotripsia18.00001500
Angiografi40.00001500
Koronagrafi40.00001500
 
NDERHYRJE KIRURGJIKALE ME KARAKTER KOZMETIK
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Otoplastika22.80001500
Lipoaspiracion,abdominoplastike dhe lifting45.40001500
Rinoplastike24.20001500
Te tjera
Shintigrafi tiroide4.00001000
Shintigrafi renale statike DMSA10.00001000
Renale dinamike + kaptopril15.00001500
Renale dinamike + DTPA + Lasix13.00001000
Renale dinamike + Cistoshintigrafi indirekte15.00001500
Cistoshintigrafi direkte12.00001000
Shintigrafi pulmonare perfusionale9.00001000
Shintigrafi kocke parciale9.00001000
Shintigrafi skeleti12.00001000
Shintigrafi 3 phase + EB(skeleti)20.00001500
Trajtim hipertiroze me Jod I-13130.00001500
Eleminim i indit mbetes pas operacionit te tiroides+ shintigrafi pas 3 ditesh me jodin e marre 30< MCi35.00001500
Kontroll i W.B me Jod I-13120.00001500
Trajtim me Jon I-131 per Ca tiroides 100 Mci80.00001500