D.Sh.M. Etleva Jorgaqi (Cekici)
Mjek Dermatolog (D.SH.M)