QSUT

Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Kreu > Njoftime > Njoftime për vende të lira pune > Arkiva e Njoftimeve > Specialist pranë Sektorit të Ndjekjes së Investimeve dhe Mirëmbajtjes Ndërtimore në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse në QSUT

Specialist pranë Sektorit të Ndjekjes së Investimeve dhe Mirëmbajtjes Ndërtimore në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse në QSUTNJOFTIM PËR PUNËSIMDrejtoria e QSUT njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin “ Specialist” pranë Sektorit të Ndjekjes së Investimeve dheMirëmbajtjes Ndërtimore në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse në QSUT.

 

Personat e interesuar duhet të dorëzojnë CV dhe dokumentat përkatëse sipaskritereve të mëposhtme :

 

Kritere të përgjithshme:

 

Arsimi:

Arsimi i lartë. Preferohet Fakulteti i Inxhinierisë së Mjedisit. Diplomat,të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranëinstitucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit nëfuqi.

 

Përvoja:

Të ketë përvojë pune të mëparshme në punë të ngjashme dhe sidomos në ndjekjen e punimeve në terren.

 

Njohuri dhe aftësi:

Njohuri të mira të proçedurave administrative. Njohuri të mira në fushën eplanifikimit dhe investimeve.

Aftësi për të vendosur prioritete dhe respektuar afate. Aftësi për tëpërmbushur detyrat e ngarkuara me korrektësi dhe në kohë. Aftësi shumë tëmira komunikimi dhe për të punuar në grup.

 
 

Aplikimet pranohen nga data 10.04.2018 deri më datë 24.04.2018.

 

Depozitimi i aplikimeve do të bëhet pranë zyrës së Marrëdhënieve Publikun në Drejtorinë e QSUT.

Të gjithë kandidatët fitues do të rivlerësohen në fund të kontratës 3 (tre)mujore.DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook