Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Drejtimi Mjekësor


Kreu > Rreth nesh > Drejtimi Mjekësor

Drejtimi Mjekësor

Struktura e Shërbimit Mjekësor në QSU “Nënë Tereza”.

 

Polet e Administrimit të Integruar

 

QSU “Nënë tereza” është e ndarë në 8(tetë) pole të quajtur Polet e Administrimit të Integruar (PAI), qëllimi i të cilave është të optimizojë proceset e punës për të siguruar shërbime mjekësore të përshtatshme dhe cilësore për pacientët:

 

  • Poli i Administrimit të Integruar të Sëmundjeve të Brendshme
  • Poli i Administrimit të Integruar të Spitalit Polivalent
  • Poli i Administrimit të Integruar të Spitalit të Neuroshkencës
  • Poli i Administrimit të Integruar të Spitalit Pediatrisë
  • Poli i Administrimit të Integruar të Spitalit Onkologjik
  • Poli i Administrimit të Integruar të Spitalit Francez
  • Poli i Administrimit të Integruar të Spitalit Infektiv
  • Poli i Administrimit të Integruar të Konsultave

 
 

Funksionimi i PAI-eve:

 

Ogranizimi me pole ka në bazë të tij parimin e pjesëmarrjes së profesionistëve në procesin e vendimmarrjes dhe përfaqëson grupimin e specialiteteve të përafërta.

 

Çdo PAI ka në përbërjen e tij drejtuesin mjekësor, administratorin si dhe një strukturë ndihmëse, që ndjek planifikimin e shërbimeve për çdo spital për të zhvilluar, monitoruar dhe mbajtur përgjegjësi për çdo aktivitet spitalor dhe ambulator.

 

Çdo Pol i Administrimit të Integruar (PAI) ka Administratorin, i cili organizon punën në kuadër të koordinimit me pacientët, mjekët dhe familjarët. Administron ankesat dhe kërkesat e pacientëve duke koordinuar me shërbimet mjekësore dhe stafin administrativ.

 

Funksionimi dhe drejtimi i Polit të Administrimit të Integruar bëhet në bazë të rregulloreve të posaçme.

 
 

Shërbimet Mjekësore

 

QSU “Nënë Tereza” ofron shërbime mjekësore diagnostikimi e kurimi në njësi të specializuara.
Shërbimet janë njësi diagnostikuese trajtuese dhe shkencore themelore.
Shërbimi mjekësor ka personelin e vet me kohë të plotë e atë me kohë të pjesëshme.

 

Nën varësinë direkte funksionale të Shefit të Shërbimit janë të gjithë punonjësit e Shërbimit Mjekësor dhe nëse ka, edhe të atij mbështetës.

 

Çdo Shërbim ka një Kryeinfermier, i cili/e cila përzgjidhet nga rradhët e infermierëve të QSUT me përvojë pune së paku 3- vjeçare dhe kualifikimin më të lartë. Kryeinfermieri emërohet nga Drejtori i Përgjithshëm. Numri i infermierëve, laborantëve apo i punonjësve të tjerë të Shërbimit caktohet sipas strukturës së miratuar nga Ministri i Shëndetësisë.

 

Në çdo shërbim atashohen edhe specializantë që janë efektiv në shërbim i QSU “Nënë Tereza”. Ata punojnë me kohë të plotë dhe me të njëjtën ngarkesë pune si mjekët e pavionit.

 

Drejtori merr masa për organizimin e shërbimeve mbështetëse, për të gjitha shërbimet në QSU “Nënë Tereza”, sipas përcaktimeve të bëra në legjislacionin në fuqi. Funksionimi i tyre realizohet mbi bazën e një rregulloreje të veçantë të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm.


Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook