QSUT

Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Kreu > Njoftime > Njoftime për vende të lira pune > Arkiva e Njoftimeve > Mjek Radioonkolog pranë Njësisë së Radioterapise dhe X-Knife

Mjek Radioonkolog pranë Njësisë së Radioterapise dhe X-KnifeNJOFTIM PËR PUNËSIMNë mbështetje të Statutit të Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” me nr.prot. 2364, datë 25.06.2007 të Ministrisë së Shëndetësisë dhe nr.prot. 4564/1, datë 26.06.2007 të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës si dhe Urdhërit nr.355, datë 18.08.2014 “Për kriteret e punësimit të mjekëve në Spitalet Universitare”, të Ministrit të Shëndetësisë, Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin Mjek Radioonkolog pranë Njësisë së Radioterapise dhe X-Knife, pranë Shërbimit të Neurokirurgjisë, PAI i Spitalit Neuroshkencës.

 

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët janë:

 

 • Të ketë mbaruar studimet e larta universitare në një fakultet me program akredituar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit me notë mesatare mbi “8″
 • Për kandidatët që kanë studiuar jashtë vendit, diploma e tyre duhet të jetë e njohur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Të ketë mbaruar specializimin pasuniversitar për “Mjek Onkolog” me notë mbi “9″
 • Të jetë i regjistruar tek Urdhëri i Mjekut dhe të ketë liçencën e ushtrimit të profesionit
 • Të zotërojë në nivel të kënaqshëm përdorimin e kompjuterit në programet MSO etj
 • Të ketë njohuri të mira, të paktën dy gjuhëve të huaja
 • Të ketë veprimtari botuese në shtypin shkencor të lidhura me onkologjinë
 • Të ketë marrë pjesë në aktivitete shkencore kombëtare e ndërkombëtare të lidhura me onkologjinë
 • Të ketë stazh pune mbi 1 vit pas diplomimit eksperiencë pune si onkolog
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese me pacientët, studentët si dhe me personelin e shërbimit
 • Angazhim si mjek vullnetar në strukturat spitalore
 • Të ketë gradë shkencore (preferencë)
 • Konkurimi për një vend pune është i lirë me përjashtim të kandidatëve që vijnë nga rrethet të cilët duhet të kenë marrë miratim nga Drejtoria e Shëndetit Publik të Rrethit nga vjen kandidati si dhe miratimin e Ministrisë së Shëndetësisë për lëvizje të mundshme

 

Dokumenti i nevojshëm që duhet të paraqesë kandidati:

 

Kandidatët, për t’u pranuar në konkurs, duhet të paraqesin këto dokumente:

 

 • Kërkesa e kandidatit drejtuar Institucionit
 • Jetëshkrimi i kandidatit
 • Fotokopje e kartës së identitetit, çertifikatë personale me fotografi
 • Dëshmi penaliteti
 • Diploma Universitare dhe çerfitikata e notave (kopje e noterizuar)
 • Diploma e Specializimit dhe çerfitikata e notave (kopje e noterizuar)
 • Leja e ushtrimit të profesionit
 • Kontrata të shtrimit të profesionit si mjek vullnetar (kopje të noterizuara)
 • Çerfitikatë / diplomë për gjuhët e huaja (kopje të noterizuara)
 • Çerfitikatë / diplomë për njohuritë e kompjuterit (kopje të noterizuara)
 • Çerfitikatë / diplomë për kualifikime të kryera brenda apo jashtë shtetit, specializime pas-universitare, pjesmarrje në konferenca, kongrese apo trajnime
 • Librezën e punës, n.q.s. ka (të fotokopjuar)
 • Referenca nga punëdhënësi i mëparshëm apo nga shefi i shërbimit ku ka kryer praktikën profesionale
 • Kontrata e specializimit (kopje e noterizuar)
  • Vërtetim që është kuotë e lire (kopje e noterizuar)
  • Vërtetim ose kopje kontrate nga qëndra e punës (kopje e noterizuar)

 

Mosparaqitja e dokumenteve të mësiperm e skualifikon automatikisht kandidatin.

 

Dokumentet duhet të paraqiten pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Edukimit në Vazhdim në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, brenda datës 23.11.2015DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook